Vyšetrenie srdca

7.4.2012 , Zuzana Boučková

vysetreni-srdce.jpg - kopie
vysetreni-srdce.jpg - kopie
Vyšetrenie srdca patrí k tým najdôležitejším vyšetreniam na poli medicíny. Vyšetrenia srdca pomáhajú nielen odhaliť už existujúce rozvinuté srdcové ochorenia, ale tiež pomáhajú v prevencii chorôb srdca. Medzi vyšetrenia srdca radíme fyzikálne vyšetrenia vykonávané bežne napríklad v ordinácii praktického lekára, prístrojové neinvazívne aj invazívne vyšetrenia a ďalej vyšetrenia biochemické, ktoré vykonávame preukazom špecifických látok v krvi.

Vyšetrenie srdca

Srdce je životne dôležitý dutý svalový orgán, ktorého hlavnou funkciou je poháňať prúd krvi tak, aby sa ľahko dostala ku všetkým tkanivám tela. Spolu s cievami teda tvorí krvný obeh, ktorého fungovanie je závislé na bezchybnej činnosti jednotlivých častí. Nanešťastie sú dnes ochorenia srdca veľmi časté, a tak je potrebné ich čo najskôr odhaliť a liečiť. Samozrejme aj v tomto prípade platí, že úplne najlepším riešením je vzniku podobných problémov predchádzať dodržiavaním zdravého životného štýlu.

Fyzikálne vyšetrenie srdca

Fyzikálne vyšetrenie srdca patrí medzi základné vyšetrenia spadajúce pod vyšetrenia hrudníka. Patrí k nemu vyšetrenie pohľadom, pohmatom, posluchom a poklepom.

  • Pri pohľade sa hodnotí napr. tvar hrudníka, prípadná nesúmernosť, prítomnosť jaziev, či náplň krčných žíl, ktorá môže poukazovať na srdcové ťažkosti, najmä ak je zvýšená.
  • Pohmatom môžeme zachytiť zdvíhavý úder srdcového hrotu, ktorý poukazuje na zväčšenie tohto orgánu. Niekedy nie je možné srdcový hrot nahmatať.
  • Poklepom môžeme overiť veľkosť srdca pomocou ozrejmenia hraníc srdca. Tie sa však oveľa lepšie určia pomocou iných metód, teda poklep sa dnes už príliš nerobí.
  • Najdôležitejší z týchto postupov je potom predovšetkým posluch. K jeho prevedeniu je potrebný fonendoskop, ktorý funguje ako zosilňovač zvuku. Lekár prikladá koniec fonendoskopu spredu na hrudník na niekoľkých miestach, kde môžu byť zreteľné prípadné šelesty, ktoré by mohli byť príznakom srdcovej chyby, najčastejšie chlopňovej. K hodnoteniu srdcovej akcie je dôležité aj meranie pulzu, ktoré sa vykonáva na zápästných tepnách priložením niekoľkých prstov.

Vyšetrenie srdca prístrojmi

K ďalším dôležitým vyšetreniam srdca sú nevyhnutné špeciálne prístroje. Podľa toho či pri vyšetrovaní prenikáme do tela alebo nie, rozlišujeme vyšetrovacie metódy na invazívne a neinvazívne.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy

Neinvazívne vyšetrovacie metódy sú také, pri ktorých nedochádza k prieniku dovnútra organizmu.

  • Základnou metódou vyšetrenia srdca je elektrokardiografia, teda EKG. Vďaka nej sme schopní snímať elektrické potenciály produkované srdcovým svalom na povrchu hrudníka pomocou pripevnených elektród. Zmeny elektrického potenciálu sú zaznamenávané pomocou kriviek a vĺn na papier. Môžeme teda zistiť, či sa elektrická aktivita srdca líši od normálu a tieto zmeny aj presne lokalizovať. Ak je EKG záznam abnormálny, zvyčajne nasledujú ďalšie vyšetrenia.
  • Veľmi časté je tiež použitie napríklad echokardiografie, ktorá zobrazuje srdce pomocou ultrazvuku. Môžeme tak sledovať pohyblivosť srdca, veľkosť jeho jednotlivých oddielov, hrúbku steny a smer prietoku krvi.
  • Bicyklová ergometria, čiže záťažové EKG, je vyšetrenie zmien elektrických potenciálov počas záťaže, ktorú dosiahneme jazdou na špeciáne upravenom bicykli. Počas vyšetrenia je postupne záťaž zvyšovaná a pri výskyte zúžených vencovitých tepien sa môžu vyskytnúť bolesti a tlak na hrudi svedčiace pre angínu pectoris. Pri tomto vyšetrení môžeme tiež odhaliť poruchy srdcového rytmu.
  • Magnetická rezonancia srdca je jednou z najmladších metód využívaných nie príliš často. Pomocou kontrastnej látky je však možné zobraziť jazvy v myokarde, teda svalovej vrstve srdca, posúdenie pohybu srdca, prúdenie krvi a záchyt srdcových anomálií.


Invazívne vyšetrenie srdca

Pri podozrení na nepriechodnosť či významné zúženie niektorej z vencovitých tepien sa vykonáva koronografia. Pri koronografii sa aplikuje do cievneho riečiska kontrastná látka, ktorou nám röntgen či CT vencovité tepny dobre zvýrazní. Kontrastná látka sa vstrekuje do vencovitých tepien pomocou katétra, ktorý zavádzame najčastejšie do trieslovinovej tepny.

Biochemické vyšetrenie srdca

Pri infarkte sú veľmi dôležité aj metódy chemické, ktorými sa v krvi stanovujú hladiny látok poukazujúcich na poškodenie srdcovej svaloviny. Najčastejšie je meraný tzv. troponín, ktorý sa nachádza normálne vnútri buniek, avšak pri narušení ich povrchu sa dostáva práve do krvi. Ďalšími sledovanými parametrami sú CK-MB, myoglobín či ANP. Predovšetkým troponín a CK-MB sú zvýšené pri infarkte myokardu. Rovnako vysoká hladina myoglobínu ukazuje na srdcový akútny infarkt myokardu.

Liečba srdca a prevencia

Vďaka spomínaným diagnostickým metódam v posledných rokoch významne stúpla úspešnosť liečby ochorení srdca, ktoré predstavujú vo vyspelej spoločnosti nesporne mimoriadny problém. Nezanedbateľný podiel na prebiehajúcej liečbe však musí mať aj sám pacient, čo sa však nie vždy darí dosiahnuť. Režimové a diétne opatrenia nedokáže každý ľahko dodržiavať napriek tomu, že sa zvyčajne nejedná o žiadne dramatické požiadavky. Pri poškodení srdca sú však zmeny v životospráve úplne nevyhnutné, ak sa chce pacient v budúcnosti vyhnúť ďalším problémom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email