Právne prehlásenie a ochrana osobných údajov

Copyright

Autorské práva vykonáva vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým alebo elektronickým) aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.

V prípade záujmu o preberanie dát MEDICAL SOLUTIONS CZ sro a pre informácie o podmienkach kontaktujte obchodné oddelenie [email protected], tel. 724 726 276.

Právne prehlásenie

Všetky informácie obsiahnuté na týchto internetových stránkach, vrátane informácií uvedených v poradniach, sú informatívneho charakteru. Nie sú určené na komplexnú autodiagnostiku pacienta a za žiadnych okolností nemôžu nahradiť vyšetrenie lekárom či odborné posúdenie konkrétneho prípadu iným odborným pracovníkom (napr. lekárnikom, apod).

Poradňa, ktorá je súčasťou týchto stránok, v žiadnom prípade nenahrádza štandardné lekársku starostlivosť a môže byť vnímaná iba ako informačný a osvetový zdroj.

Otázky zasielané do Poradne slúžia aj ako informačný zdroj pre užívateľov s rovnakými ťažkosťami. Z tohto dôvodu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejňovať všetky otázky adresované lekárom a iným odborníkom prostredníctvom Poradne. Anketár tieto podmienky berie na vedomie a súhlasí s nimi. Preto sa pýtajúcim naliehavo odporúča, aby v rámci dopytu uvádzali iba údaje, ktorých zverejnenie sa nemôže dotknúť ich osobnej sféry.

Prevádzkovateľ týchto stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by prípadne vznikla priamym alebo nepriamym užívateľom týchto stránok nerešpektovaním vyššie uvedeného.

Ochrana osobných údajov

MEDICAL SOLUTIONS SK sro ("MS CZ") prevádzkovateľ internetového portálu Medixa.org rešpektuje vaše súkromie. MS CZ sa snaží, aby ste vedeli, aké informácie zbiera, čo s nimi robí a aké bezpečnostné opatrenia používa k ich ochrane. Skôr než na stránkach Medixa.org zadáte akékoľvek informácie, MS CZ dôrazne odporúča, aby ste si prečítali tieto podmienky a vedeli, ako MS CZ používa informácie, ktoré poskytujete. Používaním týchto stránok dávate svoj súhlas s týmito Podmienkami a so zhromažďovaním a využitím poskytnutých informácií v súlade s týmito Podmienkami aj s Podmienkami použitia. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami a Podmienkami použitia, nepoužívajte, prosím, tieto stránky.

Dodatky

MS CZ bude zverejňovať všetky zmeny Ochrany osobných údajov a Podmienok online. Dátum poslednej zmeny spoznáte podľa dátumu týchto dokumentov. Ďalším prístupom a využitím týchto stránok z vašej strany alebo použitím služieb, obsahu a softvéru tu obsiahnutých, potvrdzujete svoj súhlas so všetkými zmenami Ochrany osobných údajov a Podmienkami použitia. Odporúčame vám Ochranu osobných údajov a Podmienky použitia pravidelne kontrolovať, kedykoľvek si ich môžete stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť.

Osobne identifikovateľné informácie

"Osobne identifikovateľné informácie" sú informácie o vás, ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, užívateľské meno, pod Poskytnutím identifikovateľných informácií vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných identifikovateľných informácií spôsobom opísaným v týchto zásadách.

Zhromažďovanie a používanie osobne identifikovateľných informácií

MS CZ nezhromažďuje osobne identifikovateľné údaje bez vášho súhlasu. Poskytnutie akýchkoľvek vašich osobne identifikovateľných informácií je dobrovoľné a používa sa výlučne na splnenie požiadavky vzniknutej službami, obsahom alebo softvérom spojeným s využívaním alebo prístupom do týchto webových stránok. Príklady osobne identifikovateľných informácií zahŕňajú informácie o užívateľskom účte (ktoré užívateľ zadáva pri registrácii na webe), ako napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo, atď, a všetky ostatné informácie, ktoré môžu byť prepojené s vaším účtom. MS CZ nebude predávať, prenajímať, alebo zdieľať s akoukoľvek treťou stranou alebo osobou vaše osobne identifikovateľné informácie, s výnimkou potreby splnenia požiadavky vzniknutej službami, obsahom alebo softvérom spojeným s využívaním alebo prístupom do týchto webových stránok (napr. odosielaním alebo iným prenosom vami požadovaných informácií , alebo personalizáciou webových stránok na základe vašej požiadavky). MS CZ si vyhradzuje právo zverejniť osobne identifikovateľné informácie v súlade s právnymi predpismi, alebo zo zákonom povolených dôvodov, ak bude MS CZ tieto informácie považovať za nevyhnutné na ochranu svojich práv a aby vyhovel súdnemu konaniu, príkazu alebo procesu.

Zhromažďovanie a používanie osobne neidentifikovateľných informácií

MS CZ zhromažďuje osobne neidentifikovateľné informácie o vašej návšteve webových stránok spoločnosti MS CZ. Tieto informácie môžu zahŕňať údaje o URL, z ktorého si stránky prezeráte, URL na ktoré práve smerujete (či je na tomto, alebo cudzom webe), aký internetový prehliadač používate a vašu IP adresu. Tieto informácie sú zhromažďované primárne pre potreby spoločnosti MS CZ, k analýze prenosov dát ak ďalšiemu zlepšovaniu funkcionality a obsahu webu, a neobsahujú osobne identifikovateľné údaje o vašej, či inej osobe. MS CZ si vyhradzuje právo zverejniť tieto informácie v súlade s právnymi predpismi alebo zo zákonom povolených dôvodov, ak bude MS CZ tieto informácie považovať za nevyhnutné na ochranu svojich práv a aby vyhovel súdnemu konaniu, príkazu alebo procesu.

Použitie cookies

(Alebo iné funkčne ekvivalentný technológie) k zhromažďovaniu osobne identifikovateľných a neidentifikovateľných informácií. Niektoré funkcie na stránkach tohto webu sú dostupné iba za použitia cookies alebo inej funkčne ekvivalentnej technológie (súhrnne označované ako "cookies"). Cookies môžu napríklad pomôcť znížiť počet úkonov potrebných na zadávanie určitých informácií na tomto webe. Cookies vám tiež umožní prístup k obsahu a službám s ohľadom na vaše záujmy alebo predvoľby. Vždy máte možnosť cookies odmietnuť, pokiaľ túto funkcionalitu váš internetový prehliadač umožňuje. Ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať funkcie webu, ktoré pomocou cookies zhromažďujú určité informácie, a budete nútení tieto informácie opätovne počas vašej návštevy zadávať. Ak si neželáte, aby o vás MS CZ tieto informácie zhromažďoval, nastavte svoj prehliadač tak, aby nepovoľoval cookies.

Ochrana vašich informácií

MS CZ úzkostlivo dbá na ochranu vašich osobne identifikovateľných informácií, vrátane vašich registračných údajov, užívateľského mena, informácií o vašej relácii a elektronickej komunikácii s vami. Zabezpečovacie prostriedky zahŕňajú štandardné technológie, ako napr firewall, šifrovanie, ochranu proti intrúzii a monitorovanie webu. Bohužiaľ, žiadny prenos dát cez internet nemôže byť garantovaný ako stopercentne bezpečný. Hoci sa MS CZ snaží chrániť vaše informácie všetkými dostupnými prostriedkami, nie je reálne možné plne zaistiť či zaručiť stopercentnú bezpečnosť informácií medzi vami a týmto webom.

Interne MS CZ umožňuje prístup k vašim osobne identifikovateľným informáciám len takým osobám, ktoré nevyhnutne musia k takýmto informáciám mať prístup, aby zaručili poskytnutie patričnej služby spojenej s otázkou či požiadavkou, ktorý ste zadali na tomto webe.

Prístup k vašim informáciám, ich úprava a aktualizácia

Kedykoľvek môžete požiadať o prístup k vašim osobne identifikovateľným informáciám, ktoré MS CZ o vás zhromaždil, a vyžiadať ich úpravu alebo aktualizáciu. MS CZ vyvinie primerané úsilie, aby vašej požiadavke vyhovel, ale vyhradzuje si právo niektoré podobné požiadavky obmedziť.

Ďalšie informácie

Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie zhromažďované spoločnosťou MS CZ. Informácie poskytnuté tretím stranám alebo zhromažďované ich webmi sú predmetom zásad ochrany informácií (ak sú definované) týchto tretích strán. MS CZ odporúča starostlivé prečítanie zásad ochrany informácií na weboch týchto tretích strán. Je výhradné zodpovednosťou týchto tretích strán, aby dodržiavali obmedzenia zverejňovania vašich osobne identifikovateľných informácií. MS CZ, jeho vedenie, manažment, zamestnanci, agenti, poskytovatelia služieb a zástupcovia nebudú zodpovední za chybné užívanie alebo zverejňovanie vašich osobne identifikovateľných informácií touto treťou stranou.

Podmienky

Prijatie podmienok

Táto zmluva o prijatí podmienok ("Zmluva") je právne záväznou dohodou medzi vami a MEDICAL SOLUTIONS CZ. ("MS CZ"). Používaním alebo prístupom na web MS CZ ("Web") alebo aplikačného softvéru ("Softvér"), Služieb ("Služba"), a obsahu ("Obsah") popísaných v nasledujúcej pasáži súhlasíte s tým, že ste čítali a pochopili túto Zmluvu , a že plne súhlasíte so všetkými podmienkami v nej obsiahnutými, a že tieto podmienky môžu byť čas od času modifikované MS CZ. Ak nesúhlasíte s touto zmluvou, nesmiete už naďalej používať tento Web, Obsah, Software a Služby. Táto zmluva, spolu s politikou Ochrany Osobných Dát, tvorí celkovú dohodu medzi vami a spoločnosťou MS CZ ohľadom využívania tohto Webu, Obsahu, Software a Služieb, a ruší a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody medzi vami a spoločnosťou MS CZ.

Dodatky

MS CZ bude prostredníctvom Webu informovať o akýchkoľvek zmenách v politike ochrany osobných údajov a podmienkach využitia Webu. Dátum poslednej zmeny dokumentu je totožný s dátumom účinnosti uvedeným v danom dokumente. Ďalším používaním Webu alebo Služieb vyjadrujete súhlas so zmenami uvedenými v danom dokumente. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali politiku ochrany osobných údajov a podmienky využitia Webu. Podľa potreby môžete tieto dva dokumenty z Webu stiahnuť a vytlačiť.

Heslo a zabezpečenie

Niektoré služby, ktoré sú k dispozícii na Webe, vyžadujú registráciu pomocou užívateľského mena a hesla. Nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti užívateľského mena a hesla a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ku ktorým bude dochádzať za použitia vášho užívateľského mena, hesla alebo účtu. Súhlasíte, že (i) bezodkladne budete MS CZ informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho užívateľského mena, hesla alebo účtu alebo o inom porušení bezpečnosti, a (ii) zaistíte, aby po ukončení návštevy Webu došlo k odhláseniu z vášho účtu. MS CZ nemôže byť a nebude zodpovedný za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z nedodržania týchto ustanovení.

Tento web používa na ochranu prenosu vašich informácií z internetových stránok štandardné bezpečnostné opatrenia, ako napr Secure Sockets Layer protokol ("SSL"), v súlade s politikou ochrany osobných údajov a podmienkami využitia Webu. Bohužiaľ, žiadny prenos dát cez internet nemôže byť garantovaný ako stopercentne bezpečný. Hoci sa MS CZ snaží chrániť vaše informácie všetkými dostupnými prostriedkami, nie je reálne možné plne zaistiť či zaručiť stopercentnú bezpečnosť informácií, ktoré prenášate medzi vami a týmto webom. Ste výhradne zodpovední za utajenie svojho užívateľského mena, hesla a akýchkoľvek iných informácií o účtu.

Spolupráca s tretími stranami

MS CZ spolupracuje s istými tretími stranami ("Tretie Strany"), ktoré poskytujú Obsah, Služby a Software dostupný na tomto Webe a linky na externé weby. Tieto Tretia Strany zahŕňajú (ale nie sú obmedzené na) poskytovateľa služieb, web hostingu a technologické dodávateľa. Tieto Tretie Strany poskytujú informácie, ktoré môžu byť na tomto Webe zobrazované, ale nijako nekontrolujú zobrazovaný obsah, ani obsahové pravidlá tohto Webu. MS CZ neschvaľuje, nesponzoruje ani neodporúča produkt, službu ani odkazy žiadnych Tretích Strán, alebo obchodný názov, ochrannú známku, alebo referencie k firme MS CZ. VŠETOK OBSAH POSKYTOVANÝ týmto webom, SOFTVÉROM ALEBO SLUŽBAMI JE mienky iba na informatívne účely A NIE JE URČENÝ K POSKYTOVANIU ŠPECIFICKÝCH PRÁVNYCH, FINANČNÝCH, DAŇOVÝCH, ČI PODOBNÝCH INFORMÁCIÍ.

Duševné vlastníctvo

Beriete na vedomie a súhlasíte, že Web, Služby, Obsah (tj všetky položky prístupné na internetových stránkach Webu), a akékoľvek programové vybavenie, vrátane appletov, webových modulov, webových programov, a všetkých ostatných typov softvérov, ktoré sa vyskytujú na tomto Webe , v Službách a Obsahu, sa skladá z proprietárnych a dôverných informácií, ktoré sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a ďalšími zákonmi. Bez výslovného písomného poverenia spoločnosti MS CZ v každom individuálnom prípade, súhlasíte, že nebudete meniť, prenajímať, kopírovať, zverejňovať, publikovať, požičiavať, predávať, distribuovať, alebo vytvárať odvodené diela z Webu, Služieb, Obsahu, alebo Softvéru, úplne alebo čiastočne, pre akýkoľvek účel.

Nedodržiavanie týchto ustanovení vás môže vystaviť stíhaniu podľa federálneho zákona o copyrighte a iných federálnych, štátnych alebo prípadne miestnych zákonov.

MS CZ vám udeľuje osobné, neprenosné a neexkluzívnu právo a licenciu k používaniu Webu, Služieb, Obsahu alebo softvéru na jednom počítači za predpokladu, že nebudete (a neumožníte žiadnej tretej strane) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, reverzne analyzovať kód, dekompilovať alebo inak sa snažiť zistiť zdrojový kód, predávať, postupovať, sublicencovať, udeľovať záložné právo alebo inak prevádzať akékoľvek právo k Webu, Službám, Obsahu alebo Softvéru. Súhlasíte s tým, že nebudete meniť software akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo používať upravené verzie softvéru pre akýkoľvek účel, vrátane (bez obmedzenia) za účelom získania neoprávneného prístupu k Webu, Službám, Obsahu alebo Softvéru. Súhlasíte, že nebudete pristupovať na Web, Služby, Obsah alebo Software iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré k tomu poskytuje MS CZ.

Názov Medixa.org a designy logá Medixa.org sú ochranné alebo obchodné známky ("Známky") spoločnosť MS CZ. Zobrazovanie týchto známok je zakázané bez výhradného písomného povolenia spoločnosti MS CZ.

MS CZ rešpektuje práva duševného vlastníctva iných. Ak veríte, že niektoré Služby, Obsah alebo Software k dispozícii na našom Webe, alebo akejkoľvek inej činnosti prevádzkovanej na našom Webe predstavujú porušenie diela chráneného autorským právom, prosíme, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese, aby sme mohli reagovať na váš podnet:

MEDICAL SOLUTIONS CZ s.r.o., nám. Přátelství 1518/2
, Praha 102 00, Česká republika

Odkazy na weby tretích strán

Náš Web môže obsahovať odkazy na weby či služby tretích strán. Odkazy na tieto weby / služby nepredstavujú potvrdenie MS CZ o kvalite, spôsobilosti, vhodnosti alebo presnosti výrobkov, obsahu, materiálov a informácií predkladaných alebo sprístupnených prostredníctvom týchto webov či služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte, že MS CZ, manažment, zamestnanci, zástupcovia, poskytovatelia služieb a zástupcovia iných tretích osôb, a každý z ich nástupcov, nenesú zodpovednosť za akékoľvek nároky, škody alebo straty, spôsobené, alebo údajne spôsobené použitím webov tretích strán, alebo produktov, obsahu, materiálov alebo informácií prezentovaných alebo dostupných prostredníctvom týchto webov či služieb.

Zmeny Webu / Služieb / Obsahu / Softvéru

Beriete na vedomie a súhlasíte, že MS CZ môže kedykoľvek, bez oznámenia a bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek inej tretej osobe, zmeniť, upraviť, pozastaviť alebo prerušiť akýkoľvek aspekt Webu, Služieb, Softvéru alebo Obsahu.

Zrieknutie sa záruk

Všetok obsah dostupný prostredníctvom tohto Webu, Služieb a Softvéru je poskytovaný "tak ako je", "kde je" a "v platnosti" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PRÁV, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO PRESNOSTI informačného obsahu. Všetok Obsah, dostupný na tomto Webe alebo prostredníctvom tohto Webu, Softvéru alebo Služieb, smie byť používaný iba pre informačné účely a nie je určený na poskytovanie konkrétneho právneho, finančného, alebo daňového poradenstva a nesmiete sa na neho v tomto kontexte spoliehať .

MS CZ, manažment, zamestnanci, zástupcovia, poskytovatelia služieb a zástupcovia iných tretích osôb, a každý z ich nástupcov nezaručuje, že SLUŽBY ALEBO FUNKCIE, ALEBO INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO WEBE, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, V OBSAHU TRETÍCH STRÁN, SOFTVÉRU, PRODUKTOCH, POLOŽKÁCH ALEBO MATERIÁLOCH POUŽITÝCH NA WEBE ALEBO V SLUŽBÁCH, BUDÚ SPRÁVNE, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, NEPRERUŠENÉ a BEZCHYBNÉ, A ŽE CHYBY V NICH BUDÚ OPRAVENÉ.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE MS CZ, MANAGEMENT, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A ZÁSTUPCOVIA INÝCH TRETÍCH OSÔB, A KAŽDÝ Z ICH NÁSTUPCOV ZODPOVEDNÍ ZA NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU OPATRENIA V ZMLUVE, OBČIANSKO- PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK SÚVISIACE S TÝMTO WEBOM, SLUŽBAMI, OBSAHOM ALEBO SOFTVÉROM POSKYTOVANÝM TÝMTO WEBOM, A TO, I KEĎ STE O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD BOLI INFORMOVANÍ. Z VYŠŠIE UVEDENÉHO VYPLÝVA, ŽE MS CZ, MANAGEMENT, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A ZÁSTUPCOVIA INÝCH TRETÍCH OSÔB, A KAŽDÝ Z ICH NÁSTUPCOVIA NEPREBERAJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, STRATY ALEBO ŠKODY V SÚVISLOSTI S CHYBAMI, PRERUŠENÍM ALEBO NEPRESNOSŤOU OBSAHU, SLUŽIEB, SOFTVÉRU , ALEBO KAŽDÝM ROZHODNUTÍM PRIJATÝM PODĽA OBSAHU SLUŽBY ALEBO SOFTVÉRU OBSIAHNUTÝMI ALEBO PRÍSTUPNÝM PROSTREDNÍCTVOM TOHTO WEBU. VAŠA JEDINÁ NÁHRADA NÁROKOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO WEBU SPOČÍVA V OKAMŽITOM UKONČENÍ POUŽÍVANIA TOHTO WEBU, SÚVISIACEHO OBSAHU, SOFTVÉRU A SLUŽIEB. UVEDENÉ OBMEDZENIE PREČKÁVA A PLATÍ BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU NÁHRADY.

Oddeliteľnosť

Ak budú niektoré ustanovenia tejto zmluvy uznané súdom príslušnej jurisdikcie ako neplatné alebo nevynútiteľné, potom takéto ustanovenia budú uplatňovať v maximálnej prípustnej miere k naplneniu zámeru tejto Zmluvy, a zostávajúce časti tejto zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv

Neschopnosť spoločnosti MS CZ vykonávať alebo vymáhať akékoľvek právo alebo opatrenia vyplývajúce z tejto Zmluvy sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva alebo opatrenia.