Srdcové chyby u novorodencov

7.4.2012 , Danica Deretić

srdecni-vady-u-novorozencu.jpg - kopie
srdecni-vady-u-novorozencu.jpg - kopie
Srdcové chyby u novorodencov sú veľmi pestrou skupinou ochorení, ktorých závažnosť kolíše od tých banálnych až po tie, ktoré sú nezlučiteľné so životom. Srdcové chyby u novorodencov môžu mať určitý genetický základ, ale významne sa na ich vzniku podieľajú aj vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia na tehotnú ženu najmä v prvom trimestri tehotenstva.

Srdcové chyby u novorodencov

Ľudské srdce sa vyvíja a začína biť už počas prvého mesiaca vnútromaternicového vývoja. V rámci jeho ďalšieho vývoja existuje obdobie, kedy je srdce obzvlášť citlivé na nepriaznivé vplyvy. Ak je v tomto období matka vystavovaná rizikovým faktorom, ako je konzumácia alkoholu, niektoré vírusové alebo bakteriálne infekcie, požívanie niektorých liekov či aplikácia drog, je veľká pravdepodobnosť, že dôjde k vzniku srdcových chýb u plodov a teda aj novorodencov. Existujú však aj vrodené srdcové chyby, ktoré vznikajú na dedičnom podklade. Niektoré poruchy možno objaviť počas pravidelných prehliadok tehotných žien, bohužiaľ niekedy tomuto cielenému hľadaniu uniknú a dajú o sebe vedieť až v rôznej dobe po narodení. Celkovo sú srdcové chyby u novorodencov problematikou pomerne širokou a pestrou, ale o to viac dôležitou a zaujímavou.

Popis a funkcia ľudského srdca

Srdce predstavuje orgán rozdelený na dve polovice a skladajúci sa zo štyroch dutín. Rozlišujeme pravé srdce, skladajúce sa z pravej predsiene a pravej komory a ľavé srdce zložené z ľavej predsiene a ľavej komory. Krv zbavená kyslíka sa z celého tela zbiera a je vedená do pravej časti srdca. Z nej je ďalej vedená do pľúc, kde sa okysličí a pokračuje do ľavej časti, odkiaľ je potom vypudená do tela. Pravá časť srdca je od ľavej za normálnych okolností oddelená. Srdce plodu, ktorý sa stále nachádza v maternici, má v niektorých oblastiach iné usporiadanie a sú prítomné komunikácie, ktoré by však po narodení dieťaťa mali zaniknúť. Ak k zániku určitých komunikácií medzi oddielmi nedôjde, vznikajú vrodené srdcové chyby.

Delenie a príznaky srdcových chýb u novorodencov

Niektoré drobné vrodené srdcové chyby novorodencov nemusia nijako obťažovať, iné sú však úplne nezlučiteľné so životom. Základné rozdelenie vrodených srdcových chýb je na tzv. chyby so skratom a bez skratu.

Vrodené chyby srdca so skratom

U vrodených chýb srdca so skratom krv prúdi otvormi, ktoré sa v normálnom srdci vyskytovať nemajú a krv teda tečie buď z ľavej časti srdca do pravej alebo naopak podľa toho, na ktorej strane je vyšší tlak krvi. Klinicky zreteľnejšie bývajú skraty pravo-ľavé, teda tie, pri ktorých sa krv prelieva z pravej časti srdca do časti ľavej. K tomu dochádza z dôvodu prítomnosti defektu priehradiek medzi srdcovými oddielmi, napríklad pri defekte predsieňovej priehradky. Tak sa totiž dostáva neokysličená krv do veľkého telového obehu bez toho, aby prešla najprv cez pľúca, kde má byť obohatená o kyslík. V takýchto prípadoch vzniká cyanóza, čo je stav, kedy majú sliznice aj koža z dôvodu nedostatku kyslíka modravé sfarbenie. Najzreteľnejšie môžeme cyanózu pozorovať na perách, ktoré sú normálne sýto červené. U niektorých detí môže byť tento stav natoľko výrazný, že sa dokonca zaviedlo označenie "modré dieťa". Aj u chýb so skratom ľavo-pravým však môže neskôr dôjsť k natoľko významnému preťažovaniu srdca a pľúcneho obehu, že sa môžu zmeniť tlakové pomery a aj tu sa objaví cyanóza. Ľavo-pravé skraty vznikajú pri defekte komorovej priehradky.

Vrodené chyby srdca bez skratu

U vrodených chýb srdca bez skratu k vyššie popisovanému zmiešaniu krvi nedochádza. Najčastejšie sa jedná o prítomnosť tzv. koarktácie aorty, ktorá bude popísaná nižšie. Vrodené chyby srdca bez skratu patria medzi tzv. necyanotické chyby, teda príznakom by nemalo byť zmodranie dieťaťa. Avšak aj tieto chyby sa môžu dostať do rôzneho stupňa vývoja a aj tu môže dôjsť v dôsledku tlakových nerovností k obráteniu toku krvi, a tak aj k vzniku cyanózy, teda zmodrania.

Príklady srdcových chýb u novorodencov

Ako už bolo spomenuté vyššie, srdce plodu sa anatomicky líši od už narodeného jedinca. Je to dané tým, že sa krv plodu okysličuje v placente a pľúca stále nie sú užívané na dýchanie. Práve prvým nádychom novorodenca dochádza k zvýšeniu tlaku v dýchacích cestách a tento sa prenesie aj na srdce, kde dôjde k uzáveru a zániku niektorých komunikácií. Ak tieto stále pretrvávajú, vedú k rozvoju vývojových srdcových chýb. Existuje mnoho srdcových chýb novorodencov, medzi tie najčastejšie patria poruchy vývoja srdcových priehradiek, Fallotova tetralógia, tzv. koarktácia aorty, či vrodená vývojová chyba chlopní.

Poruchy vývoja srdcových priehradiek

Ľudské srdce je rozdelené do štyroch dutín, pravej predsiene, pravej komory, ľavej predsiene a ľavej komory. Všetky tieto oddiely musia byť od seba oddelené priehradkami. Podľa usporiadania týchto dutín teda rozlišujeme predsieňovú priehradku nachádzajúcu sa medzi pravou a ľavou predsieňou. Ďalej je to predsieňo-komorová priehradka, ktorá sa nachádza medzi rovnakostrannými predsieňami a komorami. A v neposlednom rade sa jedná o priehradku medzi pravou a ľavou komorou, teda komorovú priehradku.

  • Defekt predsieňovej priehradky predstavuje otvor alebo úplné chýbanie tejto priehradky, kedy pravá a ľavá predsieň spolu komunikujú. Pokiaľ sa jedná o defekt väčších rozmerov, môže dôjsť k ľavo-pravému skratu z dôvodu väčšej pružnosť pravej predsiene a tým i k cyanóze. Jedinci s týmto typom chyby sa však dožívajú aj vyššieho veku.
  • Defekt predsieňo-komorovej priehradky patrí k častým vývojovým chybám srdca a býva súčasťou genetických syndrómov, ako je Downov syndróm.
  • Defekt komorovej priehradky je najčastejšou vrodenou srdcovou chybou novorodencov. Predstavuje komunikáciu medzi pravou a ľavou komorou. Táto chyba býva sprevádzaná skratom, ktorého smer je daný veľkosťou defektu a pomerom tlakov medzi pravou a ľavou komorou. Keďže je však stena ľavej komory až trikrát silnejšia a tým aj schopná vytvoriť väčší tlak pri sťahu, býva u defektu komorovej priehradky prítomný najčastejšie ľavo-pravý skrat.


Fallotova tetralógia

Fallotova tetralógia je vrodenou srdcovou chybou vyskytujúcou sa u novorodencov, ktorá spočíva v prítomnosti štyroch rôznych defektov srdca. Fallotova tetralógia vzniká v dôsledku chybného vývoja srdca v 4.-6.týždni tehotenstva. Významnú úlohu hrá dedičnosť, ale nemožno zabudnúť ani tzv. rizikové faktory vonkajšieho prostredia. Dedičnosť prirodzene príliš ovplyvniť nemôžeme. Všeobecne sa uvádza, že vyšší výskyt Fallotovej tetralógie je napríklad u tzv. Downovho syndrómu. Pri tejto srdcovej chybe je prítomný defekt komorovej priehradky, zmena pozície srdcovnice, zúženie pľúcnej tepny a zhrubnutie pravej komory. To všetko vedie k vzniku typických príznakov ako je srdcový šelest, dýchavičnosť a predovšetkým cyanóza, teda zmodranie najmä pier a končekov prstov.

Koarktácia aorty

Koarktácia aorty znamená zúženie srdcovnice, najväčšej tepny ľudského tela. Zaraďujeme ju medzi vrodené srdcové chyby bez skratu. Podľa toho, v akom mieste k zúženiu dochádza rozlišujeme tzv. preduktálny a postduktálny typ. U prvého menovaného sú aorta aj jej vetvy normálne zásobené okysličenou krvou, ale otvorenou tzv. dučajou, ktorá je prítomná iba u plodov a správne sa má po pôrode spontánne uzavrieť, je privádzaná neokysličená krv, ktorá je vedená do dolnej polovice tela. To sa prejaví jej zmodraním. Jedná sa o chybu nezlučiteľnú so životom, a preto je nutný okamžitý chirurgický zákrok. U druhého menovaného typu je pri otvorenej dučaji povolený ľavo-pravý skrat a dochádza tak k toku okysličenej krvi do pľúc, ktoré sú tak preťažované. V prípade, že je dučaj uzavretá, potom sa to prejaví až v dospelosti zväčšením ľavej komory a krvný tlak je v hornej polovici tela vyšší ako v dolnej polovici.

Vrodené vývojové chyby chlopní

Chlopne predstavujú výbežky endokardu, teda blany vystielajúcej srdce zvnútra. Jedná sa o útvar, ktorý pracuje ako ventil, to znamená, že slúži na zabránenie spätnému toku krvi. Správna funkcia chlopne spočíva v koordinovanom otváraní a zatváraní v súvislosti so srdcovým sťahom. Ak tomu tak nie je, hovoríme o chlopňovej chybe. Vrodené chyby chlopní patria medzi najčastejšie vrodené srdcové chyby a najviac postihujú aortálnu a pulmonálnu chlopňu. Aortálna chlopňa leží medzi ľavou komorou a aortou, pulmonálna chlopňa medzi pravou komorou a pľúcnicou. Vrodené chyby chlopní predstavujú ich zúženie alebo úplnú nepriechodnosť alebo môže byť chlopňa nedomykavá. Taktiež sa môžeme stretnúť s odchýlkou počtu cípov na chlopni, najčastejšie sa stretávame s mitrálnou stenózou aorty. Vrodené chyby chlopní sa najčastejšie prejavujú srdcovým šelestom, dýchavičnosťou, opuchmi dolných končatín, únavou, bolesťami na hrudi, ale aj stratou vedomia. Pre presnú diagnózu srdcovej chyby chlopní sa využíva elektrokardiografia. Jedinou možnosťou liečby je operácia.

Diagnostika srdcových chýb u novorodencov

Diagnostika vrodených srdcových chýb u novorodencov vychádza z vyššie popisovaných príznakov. V dnešnej dobe je skôr cieľom zachytiť vrodené chyby srdca ešte pred narodením a tým sa zaoberá tzv. prenatálna diagnostika. Prenatálna diagnostika vrodených chýb srdca môže byť invazívna alebo neinvazívna.

  • Invazívna prenatálna diagnostika je taká, pri ktorej je potrebný prienik prístrojov alebo nástrojov dovnútra organizmu. Vykonávajú sa cielene pri podozrení na prítomnosť konkrétnej chyby, vrátane vývojových chýb srdca. Medzi najčastejšie invazívne metódy patrí amniocentéza, odber choriových klkov a kordocentéza. Amniocentéza je diagnostický výkon, ktorý sa vykonáva ambulantne a spočíva v nabodnutí amniovej dutiny, v ktorej sa nachádza plod a odsatí plodovej vody. Odber choriových klkov je vyšetrenie, pri ktorom sa najčastejšie cez brucho tehotnej ženy zavedie ihla a odoberie sa vzorka choriového tkaniva. Kordocentéza spočíva v napichnutí pupočníka a získaní fetálnej krvi pod ultrazvukovou kontrolou.
  • Neinvazívna prenatálna diagnostika je taká, pri ktorej nedochádza k prieniku nástrojov či prístrojov do organizmu. V prvom rade sa jedná o biochemické vyšetrenie krvi matky. Ďalej sa jedná o ultrazvukové vyšetrenie tehotnej v prvom trimestri. Ultrazvuk môžeme aplikovať aj neskôr pri podozrení na vývojovú chybu srdca.


Liečba srdcových chýb u novorodencov

Niektoré druhy chýb sú nezlučiteľné so životom a také preto vyžadujú okamžitý chirurgický zákrok. Jedná sa predovšetkým o chyby s ľavo-pravým skratom. Napríklad koarktácia aorty vyžaduje operačnú liečbu odstránením zúženého úseku. Iné typy srdcových chýb usmrcujú svojho nositeľa neskôr počas detstva alebo v dospelosti. Preto sa u takýchto vykonáva tiež operačný výkon, ktorý ale nie je nutné vykonávať ihneď po narodení, ale je možné ho odložiť. Ďalšie chyby, typicky defekt predsieňového septa, je chyba, ktorá umožňuje prežitie i do vyššieho veku bez liečebného zásahu.

Diskuze:

Farhan: hovorc3ad:Hi there. I discovered your site by means of Google even as scriehang for a similar subject, your web site came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back later.

27. februára 2016 12:25

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email