Polytrauma

26.4.2012 , Michaela Knollová

polytrauma.jpg - kopie
polytrauma.jpg - kopie
Ako polytrauma sú označované veľmi závažné poranenia, ktoré postihujú viac orgánových sústav. Prognóza polytraumát veľmi závisí na prvej pomoci, ktorá je poskytnutá v prvej hodine poranenia. Polytraumatá tvoria najčastejšiu príčinu smrti vo veku od 1 roka do 40 rokov veku. Ošetrenie polytraumy sa zameriava na zaistenie základných životných funkcií.

Polytrauma

Ako polytrauma (PT) sú označované veľmi závažné zranenia, ktoré majú veľký rozsah. Je pri nich poškodených vždy viac orgánových sústav súčasne. Orgánovou sústavou je myslená napríklad nervová sústava, srdcovo cievna, tráviaca, kostrová a ďalšie. A aspoň jedno zo zranenia bezprostredne ohrozuje život pacienta. PT vznikajú rôznym spôsobom, najviac pri dopravných nehodách. V súčasnosti dokonca PT tvoria najčastejšiu príčinu smrti vo veku od 1 roka do 40 rokov veku.

Polytrauma ako príčina smrti

Vzhľadom na závažnosť poranenia pri PT časť pacientov umiera. Asi 50% úmrtí nastáva v priebehu prvých 30 minút od vzniku zranenia. Dôvodom bývajú poraneniaktoré sú nezlúčiteľné so životom a to najčastejšie rozsiahle poškodenie centrálnej nervovej sústavy, srdca a veľkých ciev. Ďalších 30% úmrtí vzniká počas prvých 4 hodín od vzniku úrazu a to v dôsledku veľkej straty krvi a poruchy dýchania. Posledných 20% úmrtí sa označuje ako úmrtie neskoré a vznikajú v ďalších dňoch po vzniku PT. Ich príčinou býva orgánové zlyhanie, vznik krvných zrazenín a ich zanesenie do ďalších životne dôležitých orgánov (najčastejšie pľúca), alebo nekontrolovaná a búrlivá odpoveď tela na infekciu (tzv. sepsa). Časti úmrtí je možné predchádzať vhodnou a včasnou liečbou. Pacienti s PT potrebujú vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorej sa im dostáva v osobitných zariadeniach, tzv. traumacentrách. Lekár, ktorý pacienta ošetruje na mieste nehody, zhodnotí situáciu a ak to stav pacienta vyžaduje, je transportovaný priamo do spádového traumacentra. Traumacentrá v ČR sú trojakého typu: pre dospelých (ktorých je 11), pre deti (tých je 7) a popáleninové centrá (sú 3). Nachádzajú sa v Prahe (MotolVinohrady, Ústredná vojenská nemocnica), Brne, Plzni, Českých Budějoviciach, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Liberci, Ostrave a Olomouci. Traumacentrá pre deti a popáleninové centrá bývajú súčasťou niektorých traumacentier pre dospelých.

Polytrauma a jeho liečba

Aký je postup pri ošetrovaní PT? Pacienti s PT majú veľké množstvo rozlične závažných zranení. Vždy platí, že sa snažíme pacienta udržať nažive. Najprv sa teda zaisťujú dýchacie cesty, udržiava sa krvný obeh a zastavuje sa závažné krvácanie. Pričom platí, že resuscitácia pacienta (oživovanie) má prednosť pred ostatným ošetrením a ak trebaprebieha súčasne so zabezpečovaním dýchacích ciest, krvného obehu a vstupného vyšetrovania pacienta. Ďalšie ošetrovanie prebieha podľa zhodnotenia aktuálneho stavu zraneného a postupuje sa od najťažších zranení k najľahším. Súčasťou liečby je stabilizácia stavu pacienta, sústavné monitorovanie životných funkcií, podávanie liekov (tlmenie bolesti, antibiotiká, uspanie), podávanie krvi (alebo jej rôznych súčastí podľa aktuálnej potreby) a chirurgická náprava zranenia. Pacient väčšinou prekoná niekoľko operácií v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Počas tejto doby býva hospitalizovaný na JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti) alebo na ARO (anesteziologicko-resuscitačné oddelenie). Keď sa stav pacienta dostatočne zlepší a nie sú potrebné ďalšie operáciemôže byť preložený na normálne oddelenie chirurgie a časom prepustený do domáceho ošetrovania s ambulantnými kontrolami.

Polytrauma a jeho prognóza

Ako už bolo povedané, PT  závažné poranenia. O živote a smrti človeka často rozhodne starostlivosť, ktorá je mu poskytnutá počas prvej hodiny po úraze. Šanca na prežitie poraneného sa môže výrazne zvýšiť, ak je včas privolaná záchranná služba poskytnutá prvá pomoc. Preto ak to situácia dovolí, pokúste sa zranenému pomôcť, ale neriskujte pri tom vlastné zdravie, alebo dokonca život.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email