Fibrilácia komôr

19.3.2012 , Kamila Burdová

fibrilace-komor.jpg - kopie
fibrilace-komor.jpg - kopie
Fibrilácia komôr je stav, pri ktorom dochádza kvôli nesprávnemu vedeniu elektrického impulzu srdcom k chaotickému sťahovaniu buniek, ktoré tvoria srdcové komory. Srdce sa pri fibrilácii komôr riadne nesťahuje, len sa chveje a nevypuzuje tak do obehu žiadnu krv. Pri fibrilácii komôr dochádza k zástave obehu. Ak nie je človek trpiaci fibriláciou komôr bezodkladne resuscitovaný, veľmi skoro zomiera.

Fibrilácia komôr

Fibrilácia srdcových komôr je závažný život ohrozujúci stav patriaci do skupiny srdcových arytmií. Jedná sa o stav nezlučiteľný so životom a preto je nutný okamžitý odborný zásah. Podstatou fibrilácie komôr je nesprávne sťahovanie svaloviny komôr, ktoré sa iba chvejú a srdce nevypudzuje žiadnu krv do tela. To vedie k zástave obehu.

Stavba a funkcia srdca

Srdce sa skladá zo 4 oddielov, pravej predsiene, pravej komory, ľavej predsiene a ľavej komory. Krv z tela priteká do srdca do pravej predsiene. Postupuje ďalej do pravej komory, ktorá ju vypudzuje do pľúc, aby sa tu okysličila a vrátila sa späť do srdca, do ľavej predsiene. Z ľavej predsiene putuje do ľavej komory a tá ju dodáva do tela. Celý srdcový cyklus je závislý na sťahu srdcovej svaloviny. Bunky srdca sú nadané tvoriť a posielať si medzi sebou elektrický impulz, ktorý ich aktivuje a spôsobí koordinovaný sťah srdcových buniek tak, že sa najprv sťahuje svalovina predsiení, posiela krv do komôr a následne sa sťahujú aj komory a pumpujú krv do ďalších oddielov. U zdravého srdca sa elektrický impulz tvorí v špeciálnych bunkách pravej predsiene, tzv. sínusovom uzle. Odtiaľ sa šíri pod prísnou kontrolou medzi bunkami predsiení a prevádza sa cez ďalší špecializovaný zhluk buniek, tzv. atrioventrikulárny uzol, k bunkám srdcových komôr.

Vznik fibrilácie komôr

Fibrilácia komôr vzniká vtedy, keď je srdce vážne poškodené a bunky nerešpektujú povely z riadiacich centier. To vedie k tomu, že si samy tvoria vlastné vzruchy náhodne a tie sú tak veľmi chaotické. Bunky sa nesťahujú synchronizovane a takáto činnosť nevedie k žiadnemu reálnemu sťahu. Preto srdce nepumpuje do tela žiadnu krv a dochádza k zástave obehu. Fibrilácia komôr vznikne teda po poškodení srdcových buniek pri akútnom infarkte myokardu, po úraze elektrickým prúdom, pri zlyhaní srdca alebo v záverečnom štádiu srdcových chorôb. Môžeme sa stretnúť aj s vrodenou poruchou vedenia vzruchu po srdci a potom je riziko fibrilácie komôr vyššie. Fibriláciu komôr môžu spôsobiť aj niektoré lieky, ktoré sa používajú v liečbe porúch srdcového rytmu alebo nerovnováha minerálov v krvi, konkrétne nízka hladina draslíka, nízka hladina horčíka a vysoká hladina vápnika. Často sa komorová fibrilácia vyskytne u človeka s určitou predispozíciou a prvým príznakom problémov so srdcom môže byť v tomto prípade smrť.

Príznaky fibrilácie komôr

Fibrilácia komôr je závažný stav dlhodobo nezlučiteľný so životom. Príznaky fibrilácie komôr majú podobu kolapsu so stratou vedomia, ktorému môžu predchádzať bolesti na hrudníku, zrýchlená srdcová frekvencia, búšenie srdca, nevoľnosť či závraty. Jedná sa o príznaky vyskytujúce sa u rôznych chorôb, preto sa nedá ihneď podľa príznakov určiť, že sa s istotou jedná o fibriláciu komôr.

Prvá pomoc pri fibrilácii komôr

Pacienti s fibriláciou komôr sa musia podrobiť resuscitácii, teda nepriamej srdcovej masáži podľa presne daného algoritmu. Zároveň je potrebné čo najrýchlejšie vykonať defibriláciu. Defibrilácia znamená priložiť na hrudník dve elektródy, ktoré vyšlú elektrický výboj a ten zruší chaotickú srdečnú činnosť a umožní tak nastúpenie pravidelného rytmu. Dnes je alternatívou použitie AED, automatického externého defibrilátora, ktorý je k dispozícii na miestach s veľkou koncentráciou ľudí, ako sú letiská, stanice, nákupné centrá, či kina. Tieto prístroje so záchrancom komunikujú a udávajú presné informácie ako sa správať, aby bola záchrana úspešná. Nikdy nesmieme zabudnúť na privolanie lekárskej pomoci. Ak pacient prežije, odporúča sa implantácia kardioverter-defibrilátora, teda prístroja, ktorý je schopný fibriláciu komôr rozpoznať a zrušiť ju elektrickým výbojom, čím vráti pravidelnú srdcovú akciu skôr, než dôjde ku kolapsu. V prípade, že nemáme k dispozícii žiadny prístroj a máme podozrenie na fibriláciu komôr, využíva sa tzv. prekordiálny úder. Jedná sa o úder malíčkovou hranou ruky do dolnej časti hrudnej kosti, ktorým môžeme zrušiť fibriláciu a obnoviť prirodzený rytmus srdca.

Rizikové faktory fibrilácie komôr

Rizikové faktory vzniku komorovej fibrilácie sú poruchy srdcového rytmu a srdcové choroby všeobecne. Poškodené srdcové bunky sa totiž ľahšie dajú zviesť k chaotickej a nekoordinovanej činnosti. Vysoké riziko vzniku fibrilácie komôr je u ľudí trpiacich tzv. extrasystolami, teda prídavnými sťahmi komôr vznikajúcimi nezávisle na sínusovom uzle. Takéto sťahy môžu fibriláciu komôr priamo vyvolať. Častejšie sa objavuje aj pri porušenej nervovej regulácii činnosti srdca. Následkom fibrilácie komôr býva často smrť, ak sa postihnutému človeku nedostane okamžitá pomoc. Nervové bunky odumierajú bez kyslíka za 4 - 5 minút, to znamená, že aj pri včasnom zákroku môže fibrilácie komôr spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu.

Prevencia fibrilácie komôr

Prevencia vzniku fibrilácie komôr súvisí s predchádzaním všetkým ochoreniam srdca a ciev. Ak pacient trpí srdcovými arytmiami, ktoré by mohli vyústiť vo fibriláciu komôr, je potrebné zaviesť chorému do srdca kardioverter - defibrilátor, ktorý okamžitým zásahom zabráni rozvoju fibrilácie komôr. Oplatí sa preto nepodceňovať príznaky srdcových chorôb, ako je bolesť na hrudi, sťažené dýchanie, náhle búšenie, nevoľnosť, slabosť a únava. Je potrebné mať na pamäti, že fibrilácia komôr môže vzniknúť aj náhle, bez predchádzajúcich varovaní a príznakov. Preto sú dôležité aj pravidelné preventívne prehliadky u praktického lekára, ktoré odhalia nepravidelnú srdcovú činnosť, aj keď ju človek sám nepozoruje.

Diskuze:

: Chcete predať svoju obličku? alebo hľadáte príležitosť predať svoju obličku za peniaze kvôli finančnej kríze a neviete, čo máte robiť, kontaktujte nás ešte dnes a my vám ponúkneme dobrú sumu za obličku. Moje meno je (doktor Elvis Whyte) som fenológ v našej nemocnici, špecializujem sa na chirurgiu obličiek a zaoberáme sa aj nákupom a transplantáciou obličiek so žijúcim zodpovedajúcim darcom. Kontaktný e-mail: [email protected] alebo Whatsapp us +2347083629144 pre viac informácií

1. augusta 2019 12:42

Digna: Zdeněk Kfchna co na to Čl. 26 dastavy? Poslanci a sene1toři vykone1vajed svůj mande1t osobně v souladu se svfdm sbielm a nejsou přitom ve1ze1ni že1dnfdmi předkazy.Pokud poslanec vykone1ve1 svůj mande1t osobně, tak pokud se jej nevzde1 ani ve vězened, tak by měl bfdt připuštěn k vfdkonu mande1tu, tj. nejen jedne1ned, ale zejme9na hlasove1ned sněmovny... paradoxně i ne1vrhům ze1konů:-)Obdobně te9ž u vazby, kde jak, jste všichni vfdše uve1děli, tak nejde o trest.Nahoře dokonce někdo uvedl, že vězeň me1 pre1vo se fačastnit soudnedch a spre1vnedch ředzened, pokud si uhraded eskortu. Proč by se nemohl tedy analogicky fačastnit jedne1ned sněmovny. Proble9m bych viděl spedše v tom, zda je povinen si jed platit, protože jde pre1vě o vfdkon mande1tu.Navedc jednalo-li by se napředklad o ministra, tak me1 ochranku. ochranka může bfdt současně i eskorta (v praxi tomu tak technicky je:-))Historicky je proke1ze1no, že ochranka se v eskortu může u politika (ste1tned převrat apod.) změnit velmi snadno a rychle:-)Mno a prvnedho zvolened Havla se tomu skoro stalo i naopak. Se1m V. Havel někde uvedl, že naproti Hre1dečku byl nějakfd předvěs (nebo chatka), kde ho sledovala StB. V revolučnedch dnech za nedm tito lide9 z StB došli s tedm, že ho budou jako kandide1ta na prezidenta chre1nit. Až po jeho zvolened převzali ochranku lide9 "od judistů a karatistů".Osobně jsem pro to, aby Rath mohl vykone1vat svůj mande1t, byl převe1žen "v poutech na medvěda" do PSP. Kdyby nic jine9ho, tak by to mělo velmi fačinnfd psychologickfd efekt na ostatned poslance:-))A pokud by takovfdch poslanců přibylo, tak asi jen le9pe, alespoň by medvěda neporcovali, ale chodili v něm (pro ty, kteřed se neorientujed "na medvěda" je způsob spoute1ned osoby, kdy me1 pouta vpředu na rukou, pouta na nohou a je spoute1n k pasu, kde je opasek nebo dalšed řetěz. takove1 osoba me1 omezenfd pohyb nohou a rukou a jeho chůze připimedne1 chůzi medvěda)... a porcove1ned medvěda je zne1me9 asi všem, zde :-)Patrik Šebesta http://tvrnhxsa.com [url=http://awhqwk.com]awhqwk[/url] [link=http://ejgobwbo.com]ejgobwbo[/link]

2. marca 2016 19:55

Masaki: Judike1t III.daS 36/98:...Jestliže stěžovatel byl sněmovnou, jedž byl členem, vyde1n k trestnedmu stedhe1ned, a<a href="http://ktamawrjolg.com"> jtesli</a>že svfdm postupem, předpadně jedne1nedm před obecnfdm soudem I. stupně, založil ze1konnfd důvod pro omezened sve9 osobned svobody ve statutu občana (postavene9ho před soud), (viz odůvodněned rozhodnuted obecnfdch soudů ad b) nezbfdve1 než uzavředt, že jeho vyloučened z fačasti na volbě prezidenta republiky bylo jen důsledkem jeho vlastnedho jedne1ned, v němž - pro rozhodnuted poslanecke9 sněmovny (viz ad a) - statut imunitou chre1něne9ho poslance ztratil; z tohoto důvodu neobstojed ani dalšed stěžovatelovo tvrzened, totiž že jeho zadržened" policejnedmi orge1ny dne 7. ledna 1998 me1 pro absenci souhlasu předsedy poslanecke9 sněmovny znaky protifastavnedho omezened osobned svobody poslance. (...)Obdobně liche9 je tvrzened stěžovatele stran protifastavnedho odněted možnosti osobnedho vfdkonu poslanecke9ho mande1tu (čl. 26 fast. ze1k. č. 1/1993 Sb.); ze1kaz imperativnedho mande1tu, stejně jako fastavned předkaz osobnedho vfdkonu mande1tu směřujed předevšedm - jako vfdraz povinnosti - vůči poslanci, jemuž je takto - pokud jde o osobned vfdkon mande1tu - přike1ze1na fačast na jedne1ned sněmovny. Je proto již pojmově vyloučeno vykle1dati zmedněnfd předkaz jako povinnost sněmovny přizpůsobit režim sve9ho jedne1ned osobnedm podmednke1m (okolnostem) poslance, ať by již povaha těchto podmednek byla jake1koli. Opačnfd vfdklad, jak jej pode1ve1 stěžovatel, by vedl k důsledkům zcela absurdnedm, vyfasťujedcedm až do stejně absurdnedho potencione1lnedho rozpadu sněmovnedho jedne1ned, předpadně k jeho znemožněned vůbec. Za těchto okolnosted rozhodnuted sněmovny nezabfdvat se že1dosted stěžovatele o umožněned oddělene9ho hlasove1ned (viz ad a) je proto třeba che1pat jako vfdraz vůle suvere9nned ze1konode1rne9 moci, jejedž rozhodnuted (ve stěžovatelově věci) je v souladu nejen se ze1konem (č. 90/1995 Sb. o jednacedm ře1du Poslanecke9 sněmovny), ale i s fastavnedm poře1dkem republiky...Domnedve1m se, že dastavned soud se ke kolizi mezi osobnedm vfdkonem mande1tu poslance a omezenedm jeho osobned svobody (je lhostejno, zda se jedne1 o vazbu či zadržened či vfdkon trestu odněted svobody) vyje1dřil celkem jednoznačně. Je-li poslanec omezen na svobodě v důsledku sve9ho protipre1vnedho jedne1ned, nemůže počedtat s tedm, že bude doche1zet na zasede1ned sněmovny. Pomedjedm zde poněkud specifickfd jedne1ned imunitnedho vfdboru a předpadně jedne1ned, na kterfdch se jedne1 o jeho vyde1ned.Petr Šťastnfd

2. marca 2016 16:03

Amit: Ad: Jan Daveddek.Tak dopodrobna to nezne1m. Na dorhuu stranu ani ředitel věznice asi nemůže bfdt tak absolutně sve9volnfd. Dovedu si představit situaci, kdy bude vězeň nepředtomnosted jako fačastnedka spre1bvnedho ředzened dost poškozen.Potom bych to viděl na tučne9 odškodněned na nespre1vnfd faředned postup, protože mnoho evropskfdch dokumentů jasně deklaruje pre1vo bfdt předtomen při jedne1ned ve sve9 věci (je jedno, zda spre1vned či soudned) vyje1dřit se atd.Pokud si někdo zaplated eskortu, ktere1 by mohla bfdt odstupňovane1 podle skupiny věznice do ktere9 byl odsouzen. Toto může bfdt i vyje1dřeno nějakfdm předpisem vnitřnedm či dokonce např. vyhle1škou ministra spravedlnosti. Tak nevidedm důvod, proč by se nemohl fačastnit ste1tem nařizovanfdch jedne1ned.U věznice I. skupiny (nejnižšed), kdy vězni běžně choded i bez doprovodu mimo aree1l věznice, by asi ani eskortu nepotřeboval.U II. skupiny, ktere1 hrozed rathovi za jeho čin, tedy je v obdobne9 vazbě, postačed dva členove9 justičned stre1že a jedno osobned auto (je to vidět i na ze1běrech, kdy Dr. Ratha eskortujed). Podle zkušenosted z veřejnopre1vnedch smluv na činnost obecned policie jde přibližně o 500 korun na hodinu pre1ce + kilometrovne9 za auto.Atd. Atd. Je jasne9, že z Medrova (IV. skupina) by to bylo dražšed, protože třeba Kajednka převe1želo asi 12 lided v šesti autech s plnou vfdzbrojed, tedy by zde asi odpoveddalo pauše1lem 400 korun na osobu eskorty + kilometrovne9, tj. Kajednek by si platil nějakfdch 4800 korun na hodinu + kilometry.(pozn. v pauše1lu je započedte1na mzda, opotřebened vfdzbroje, vfdstroje, vozidla bez vozokilometrů).Současně pro obhajobu pre1va bych neviděl důvod, i bez eskorty, toto prove1dět de1lekově třeba za pomoced skype. osobně jsem takto vedl i několik vfdslechů svědků a pode1ned vysvětlened, kdy se osoba vyskytovala na opačne9m konci republiky. Na dože1de1ned se dostavila na medstned fařad, kde vfdslech vedl medstned fařednedk a je1 jsem po skype s videem vedl dotazy spre1vnedho orge1nu. Dokonce jednou měl i ote1zky obviněnfd. Nikdo nebyl proti, a nevidedm důvod proč by to tak nemohlo bfdt, když bylo vše protokolove1no. Zapisujedced fařednedk zaslal mailem stejnopis k podpisu jednomu i druhe9mu a po podpisu jej tamned fařad zaslal poštou našemu fařadu.Cena počedtače s kamerou je pe1r koruna skype je gratis... V tomto by justice se mohla trochu zamyslet, a bylo-li by to nutne9, tak tuto alternativu de1t třeba i do ze1kona.Patrik Šebesta

27. februára 2016 12:41

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email